Jak dražit

Dražební vyhláška a pravidla charitativní aukce Dražíme Za lepší nádech 2023

 

1. POŘADATEL AUKCE

Charitativní online aukci pořádá Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s., IČO: 452 49 440, se sídlem Kudrnova 22/95 (dále jen „dražebník“), a to za účelem získání finančních prostředků ve formě darů pro financování své činnosti. Charitativní aukce se koná v rámci veřejné sbírky, která byla dražebníkovi povolena Magistrátem hl. města Prahy (dále jen „veřejná sbírka“). Za účelem podpory veřejné sbírky budou v rámci charitativní aukce prodávány šaty darované firmou Mattoni, které budou jako výraz díků prodány tomu účastníkovi aukce (dražiteli), který v rámci aukce daného předmětu poskytne nejvyšší dar, dále jen „aukce“ či „online aukce“.

 

Celý výtěžek z této benefiční aukce půjde v celé dosažené výši na činnost Klubu nemocných cystickou fibrózou, z.s. dle pravidel veřejné sbírky.

 

2. MÍSTO A ČAS KONÁNÍ AUKCE

Online benefiční aukce bude probíhat na webových stránkách dražebníka www.klubcf.cz (dále jen „web“) od 8. 10. 2023, 9:00h do 22. 10. 2023, 19:00.

 

Možnost elektronických příhozů končí v termínu uvedeném na webu u každého předmětu jednotlivě.

 

3. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Účastníkem aukce (dražitelem) se může stát každý, kdo provede registraci na webu dražebníka. Registraci je možno provést od 8. 10. 2023 a v průběhu konání online aukce. Na základě registrace bude dražiteli zaslán e-mail s přiděleným číslem dražitele a aukčním kódem PIN.

 

Dražebník je oprávněn z vážného důvodu odmítnout registraci účastníka aukce, zejména v případě, jedná-li se o osobu, která porušila své smluvní závazky vůči dražebníkovi. Účastníkem aukce nesmí být osoby, které nejsou plně způsobilé k právním úkonům. Registrovaný účastník aukce má právo zúčastnit se aukce kteréhokoli předmětu a činit svá podání. Účastník aukce je povinen se při aukci řídit touto vyhláškou a pokyny dražebníka. Dražební jistina není požadována.

 

4. PŘEDMĚT AUKCE

Předmět aukce je vyobrazen a popsán včetně nejnižšího podání (vyvolávací cena) na webu dražebníka. Údaje nemají povahu znaleckých posudků. Poškození předmětu běžným časovým opotřebením se neuvádí. Předmět se draží a vydražitel předmět koupí tak, jak stojí a leží.

Výstava předmětu online aukce se neuskuteční.

 

5. PRŮBĚH AUKCE

Nabídky je možné činit na webu dražebníka prostřednictvím webového formuláře umístěného u každého předmětu v online aukci a účastník online aukce musí přitom být identifikován svým e-mailem a přiděleným PINem.

 

Dražit v online aukci lze dvěma způsoby:

 

a) Účastník aukce provádí příhozy

Výše příhozu není stanovena, minimální výše se však řídí dle okamžité dražební ceny/nabídky, resp. dle posledního platného podání, a to takto:

Okamžitá dražební cena – minimální výše limitu v online aukci:

do 1 999 Kč: plus 100 Kč

2 000 – 4 999 Kč: plus 200 Kč

5 000 – 9 999 Kč: plus 500 Kč

10 000 – 19 999 Kč: plus 1 000 Kč

20 000 – 49 999 Kč: plus 2 000 Kč

50 000 Kč a více: plus 5 000 Kč

 

V případě, že na předmět ještě nebyl proveden příhoz/stanoven limit a u předmětu je uvedena vyvolávací cena, může být příhozem dražebníka i tato vyvolávací cena.

Učiněný příhoz/okamžitá dražební cena bude okamžitě zveřejněn/a na webu dražebníka. V případě souběhu více příhozů rozhoduje čas učinění příhozu. O překonání příhozu bude účastník online aukce informován.

 

b) Účastník aukce draží „na limit“

Dražitel stanoví maximální částku, kterou je připraven zaplatit.

Konkrétní výše limitu není dána, řídí se však dle následujících podmínek:

– Minimální výše limitu dle okamžité dražební ceny/nabídky, resp. dle posledního platného podání, a to takto:

 

Okamžitá dražební cena – minimální výše limitu v online aukci:

do 1 999 Kč: plus 100 Kč

2 000 – 4 999 Kč: plus 200 Kč

5 000 – 9 999 Kč: plus 500 Kč

10 000 – 19 999 Kč: plus 1 000 Kč

20 000 – 49 999 Kč: plus 2 000 Kč

50 000 Kč a více: plus 5 000 Kč

 

V případě, že na předmět ještě nebyl proveden příhoz/stanoven limit a u předmětu je uvedena vyvolávací cena, může být limitem dražebníka i tato vyvolávací cena.

 

Systém automatického přihazování poté dle příhozů/limitů ostatních účastníků aukce aktualizuje okamžitou dražební cenu/nabídku. Pokud ostatní účastníci aukce nepřekonají limit dražitele, potom dražitel, který limit učinil, vydraží předmět za částku nejblíže následující po nejvyšším učiněném příhozu/limitu ostatních dražitelů, a to dle výše uvedené stupnice minimálních příhozů. Aktuální dražební cena je okamžitě zveřejněna na webu dražebníka u jednotlivého předmětu. O překonání limitu bude účastník online aukce informován.

 

V případě souběhu více limitů rozhoduje čas učinění limitu.

Účastníci online aukce budou e-mailem informováni o blížícím se konci aukce předmětu, na který prováděli příhozy/stanovili limit.

 

Dražebník si vyhrazuje právo dohledu nad řádným průběhem online aukce a právo neakceptovat učiněný příhoz v případě pochybností o serióznosti příhozu. Dražebník je oprávněn z vážného důvodu vyřadit z online aukce dražitele, zejména v případě, pokud dražitel narušuje řádný průběh online aukce (např. činěním podezřele vysokých příhozů apod.).

 

6. NEJVYŠŠÍ PODÁNÍ

Nejvyšší podání nelze dodatečně snížit. K nejvyššímu podání není účtována žádná provize.

 

 

7. UKONČENÍ AUKCE – POSLEDNÍ PŘÍHOZ 

Aukce poběží do 22. 10. 2023 do 19:00. Ke každému poslednímu příhozu bude připočítáno 5 min., tak aby ostatní dražitelé měli čas zareagovat. Předmět vydraží poslední přihazující po uplynutí pěti minut.

 

 

8. ZPŮSOB ÚHRADY

Úspěšný vydražitel bude zkontaktován dražebníkem v následujících dvou pracovních dnech. Účastník online aukce se stává vydražitelem předmětu teprve ve chvíli, kdy mu je po skončení online aukce dražebníkem potvrzeno, že se stal vydražitelem daného předmětu; tímto dochází k uzavření darovací smlouvy na peněžitou částku ve výši nejvyššího podáním v okamžiku ukončení online aukce za předpokladu, že byla učiněna alespoň minimální nabídka na koupi předmětu; předmět se vždy prodává nejvyšší nabídce potvrzené dražebníkem.

 

Vydražitel je povinen uhradit částku uvedenou v Darovací smlouvě, bankovním převodem nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy mu dražebník e-mailem potvrdí, že se stal vydražitelem daného předmětu.

 

Nebude-li částka uhrazena v plné výši v termínu splatnosti, je dražebník dle své volby oprávněn vymáhat vzniklou škodu a od darovací smlouvy odstoupit. Vydražitel je povinen v takovém případě uhradit dražebníkovi vzniklou škodu.

 

9. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU AUKCE

Vydražený předmět z online aukce bude vydražiteli předán po zaplacení částky uvedené v darovací smlouvě po předchozí domluvě v prostorách dražebníka na adrese Kudrnova 22/95, Praha 5 nebo zasláním poštou/zásilkovnou na náklady vydražitele. Účastník aukce je povinen při převzetí vydraženého díla doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu. Pokud je účastníkem aukce právnická osoba, je povinna se prokázat aktuálním výpisem z veřejného rejstříku.

Vlastnické právo k předmětu přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení sjednané částky uvedené v Darovací smlouvě a převzetím předmětu; tímto okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu.

 

10. VYŠŠÍ MOC

Účastníci aukce berou na vědomí, že dražebník může online aukci zcela zrušit nebo z online aukce vyřadit jakýkoli nabízený předmět nebo i v průběhu online aukce ukončit dražbu jakéhokoli předmětu. Účastníci aukce dále berou na vědomí, že dražebník se může dostat do prodlení s plněním svých povinností z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc budou považována i případná vládní omezení související s pandemií koronaviru a případná karanténní opatření.

 

V případech uvedených v předchozím odstavci nemohou účastníci aukce po dražebníkovi uplatňovat žádné nároky, zejména náhradu vzniklé újmy. V případě, že k takové okolnosti dojde, oznámí ji dražebník bez zbytečného odkladu na webu nebo dle své volby přímo dotčenému účastníkovi aukce.

 

 

V Praze dne 1. 10. 2023